DRENTHE - Provincie Drenthe heeft een plan van aanpak opgesteld over hoe de provincie wil omgaan met de wolf. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze aanpak, waarin zowel de korte- als langetermijnperspectieven en de te nemen maatregelen zijn beschreven, vastgesteld.


Sinds 2015 is de wolf terug in Nederland. De vestiging van de wolf kan worden gezien als een onderdeel van een gevarieerde biodiversiteit, aan de andere kant zijn de gevolgen van de komst en vestiging van wolven in Drenthe groot. Er is maatschappelijke onrust en emotionele en economische schade na aanvallen op vee.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “In de Aanpak Wolf beschrijft de provincie wat wel, maar ook wat (nog) niet kan in de omgang met de wolf. We blijven streven naar een wolfvrije regio, en in de tussentijd ondersteunen we dierhouders bij het beschermen van hun dieren. En zetten we in op voorlichting met als doel dat inwoners weten hoe ze met een veilig gevoel kunnen wonen, werken en recreëren in gebieden waar de wolf leeft.”

Wolfvrije regio

Gedeputeerde Staten streven naar een wolfvrije regio. Dit staat echter op gespannen voet met de wetgeving. De wolf is een strikt beschermde diersoort, wat het moeilijk maakt om in te grijpen bij aanvallen op vee. Uit juridisch onderzoek blijkt dat er momenteel geen mogelijkheden zijn om onder het huidige beschermingsregime actie te ondernemen. Als wolven goed beschermd vee aanvallen, wil de provincie op een juridisch houdbare manier kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door afschot. Hiervoor moet onder andere de beschermde status van de wolf in Europa verlaagd worden. Samen met andere partijen lobbyt Drenthe hiervoor in Den Haag en Brussel.

Ingrijpen bij een probleemwolf – onderzoek van de interventierichtlijn

Na een succesvolle aanval op goed beschermd vee zal een wolf het hoogstwaarschijnlijk opnieuw proberen op dezelfde locatie. In dat geval kan worden gesproken van een probleemwolf. In Duitsland is een wettelijke richtlijn ingevoerd, om in dat soort gevallen meteen over te kunnen gaan tot afschot. In april is de Duitse omgevingsvergunning, gebaseerd op deze richtlijn om over te kunnen gaan tot afschot, door de hoogste bestuursrechter in de deelstaat Niedersachsen echter vernietigd. Onder andere op basis van deze uitspraak, heeft de provincie Drenthe voorlopig geconcludeerd dat deze interventierichtlijn, waarbij overgegaan kan worden tot afschot van een probleemwolf, niet binnen de wettelijke kaders past.

Preventieve maatregelen

Dierhouders zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun vee tegen aanvallen door wolven. Als er juridische mogelijkheden komen om in te kunnen grijpen bij een wolf die vaak landbouwhuisdieren doodt, dan kan beheren alleen als het aanvallen zijn geweest op goed beschermde dieren. De provincie werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor wolfwerende rasters en wil de plaatsing van deze rasters eenvoudiger maken. Er komt een nieuwe pilot met verschillende typen wolfwerende rasters. Ook wordt onderzocht of en hoe dierhouders gecompenseerd kunnen worden voor de extra arbeid die nodig is voor het plaatsen en onderhouden van wolfwerende rasters. De twee wolvenconsulenten adviseren proactief aan dierhouders, vóór het plaatsen van een raster, of over de staat van een al geplaatst raster.

Samenwerking en monitoring

Drenthe werkt samen met andere provincies en Duitse deelstaten en volgt juridische procedures om vast te stellen of dit voor ons perspectief kan bieden. Met de andere provincies wordt gewerkt aan een nieuw interprovinciaal wolvenplan, dat eind dit jaar gereed moet zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar juridische procedures in andere delen van Europa.

Communicatie en voorlichting

Goede communicatie is essentieel. De provincie zet in op voorlichting over de wolf. De Gebiedscommissie wolvenschade preventie Drenthe zal advies blijven geven en organiseert bijeenkomsten voor dierhouders.

Met deze aanpak wil de provincie Drenthe een balans vinden tussen de bescherming van de wolf en het voorkomen van schade aan vee. Het Plan van Aanpak wolf maakt onderdeel uit van het soortenbeleid dat is uitgewerkt in het uitvoeringsplan flora & fauna dat op 5 april 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld.